Betingelser

SEOshop Group BV, under navnet SEOshop, registrert i 1016EE Amsterdam, Keizersgracht 313, Postadresse PO Box 15603, 1001NC Amsterdam. Telefonnummer: +31 (0) 20 820 23 91

Artikkel 1 Gyldighet

1.1 I betingelsene betyr “SEOshop”: SEOshop Group BV, som er et selskap med begrenset ansvar, og som opererer under navnet SEOshop. I betingelsene betyr “tjenester” eller “nettbutikk”: nettbutikken/software (SEOshop's e-handelssystem) som SEOshop gjør tilgjengelig for bruk og/eller andre tjenester som SEOshop tilbyr.
1.2. Disse betingelsene gjelder for alle tjenester som SEOshop tilbyr og for alle avtaler som er inngått med SEOshop.
1.3.Betingelsene har forrang fremfor alle andre vilkår og betingelser for den (potensielle) brukeren (heretter:"Bruker")

Oppsummert,

Disse betingelsene gjelder for alle produktene til SEOshop

Artikkel 2 Avtaleinngåelse

2.1 En avtale mellom SEOshop og Bruker er inngått etter at (1) Bruker har gitt SEOshop alle data som SEOshop etterspør, (2) SEOshop har mottatt en fullstendig utfylt og signert brukeravtale, og (3) SEOshop har aktivert nettbutikken og innloggingsdata. Ingen avtale er inngått så lenge SEOshop ikke har startet aktivering.

Oppsummert,

Avtale er inngått etter at etterspurt informasjon er levert og avtalen er signert

Artikkel 3 Bruker

3.1 SEOshop gir en ikke-eksklusiv bruksrett av tjenesten til Brukeren. Bruksretten skjer ved inngåelse av avtalen .
3.2 Bruksretten er ikke overførbar. Brukeren har ikke rett til å selge, leie ut, viderelisensiere eller gjøre tilgjengelig bruksretten i noen form eller uansett formål til tredjepart.
3.3 Brukeren kan bare benytte seg av rettighetene i egen virksomhet.
3.4 Omfanget av bruksretten bestemmes av gjeldende beskrivelse av den aktuelle tjenesten på tidspunktet for inngåelsen av avtalen.

Oppsummert,

Tjenesten kan bare benyttes for eget bruk

Artikkel 4 Varighet av bruker rettigheter

4.1 Avtalen gjelder for en periode på minimum 12 måneder. Den forlenges automatisk for perioder på 12 måneder, med mindre SEOshop eller Bruker sier opp avtalen minst 1 måned forut for at avtaleperioden utløper.
4.2 Oppsigelse av avtalen må skje skriftlig. Rettighetshaver kan gyldig si opp avtalen ved å sende en e-post til kundeservice på info@seoshop.nl, og samtidig be om bekreftelse på mottatt oppsigelse.
4.3 Når Bruker ikke gir beskjed om at domene skal avsluttes, har SEOshop til å slette eller å returnere domenet til vedkommende myndighet etter kansellering eller opphør av avtalen. Bruker er likevel fortsatt forpliktet til å betale utstedende myndighet.
4.4 Bruker skal avstå fra enhver direkte eller indirekte bruk av lisensierte tjenester etter kansellering eller opphør av lisensavtalen, og er forpliktet til å fjerne all informasjon som erverves fra SEOshop innen to virkedager etter dato for kansellering eller oppsigelse fra alle (datamaskin) apparater hos Brukeren

Oppsummert,

Avtaletiden er 12 måneder og kan forlenges

Artikkel 5 Konformitet

5.1 Oversikter fra SEOshop som gjelder ytelser, funksjonalitet, farger, egenskaper og lignende er bare omtrentlig og er uforpliktende.
5.2 Bilder, beskrivelser, reklame materiell og tilbud er ikke bindende for SEOshop.
5.3 Hvis nettbutikken er (delvis) beregnet for bruk utenfor Nederland eller er rettet mot et publikum utenfor Nederland, er det Brukers ansvar å forsikre seg om at innholdet i nettbutikken og bruken av den er i samsvar med alle relevante lover og regler i det aktuelle landet. Bruk av nettbutikken og at den er i samsvar med gjeldene lover og regler er alene Brukers.
5.4 Bruker garanterer nøyaktigheten, fullstendigheten og påliteligheten av data og informasjon han/hun har gitt til SEOshop, eller som er blitt gitt på hans/hennes vegne til SEOshop. SEOshop er kun forpliktet til å gjennomføre avtalen dersom Bruker ikke har brutt forpliktelser han har inngått med SEOshop og har gitt all data og informasjon som SEOshop har etterspurt.

Oppsummert,

Informasjon fra SEOshop er ikke forpliktende. Ta hensyn til gjeldende lovgivning utenfor Norge når butikk åpnes utenfor Norge.

Artikkel 6 Immatrielle eiendeler

6.1 Alle immaterielle og industrielle rettigheter i forhold til nettbutikken og andre tjenester, og når det gjelder alt som SEOshop utvikler, produserer eller tilbyr, inkludert programvare, tekster, design og bilder tilhører SEOshop.
6.2 Det er ikke tillatt for Bruker å fjerne eller endre henvisning til merkevarer, varenavn, opphavsrett eller andre rettigheter til imatrielle rettigheter eller andre rettigheter.
6.3 Det er ikke tillatt for Bruker å kopiere, reprodusere eller gjenbruke hele eller deler av tjenesten, eller på noen annen måte oversette, tilpasse, imitere, endre eller rekonstruere hele eller deler av den.

Oppsummert,

Immatrielle eiendeler forblir SEOshop's eiendom

Artikkel 7 Lisensavgifter/App's og priser

7.1 Alle lisensavgifter, priser eller satser som er spesifisert av SEOshop eller som man har blitt enige om med SEOshop er eksklusiv MVA og andre skatter.
7.2 Lisensavgiften består av en fast andel og kan også inkludere en prosentandel av nettbutikkens realiserte omsetning per kalendermåned, som spesifisert i lisensavtalen med SEOshop.
7.3 Andelen beregnes på netto omsetning og tilsvarer Brukerens faktura pris ekskludert enhver omsetnings skatt og transport kostnader. Lisensavgiften betales per kalendermåned.
7.4 Brukeren har ikke rett til å avvente betaling fra egne kunder for egen betaling av lisensavgifter eller andre kostnader. Bruker kan heller ikke utsette lisensavgifter eller andre utestående beløp ved å henvise til feil ved tjenestene.
7.5 Hvis SEOshop blokkerer en tjeneste på grunnlag av gjeldende vilkår og betingelser, har SEOshop rett til å kreve oppgjør av utestående beløp, inkludert kostnader forbundet med å fjerne blokkeringen, basert på inngått avtale.
7.6 SEOshop har til enhver tid rett til å deaktivere handlefunksjonen til en nettbutikk når en betaling ikke er gjort 21 dager etter fakturadato.
7.7 Etter at en App/Modul/Tema er installert, vil den månedlige kostnaden bli tillagt fakturaen.
7.8 Apps/Moduler/Temaer kjøpes for minimum 1 måned, rundet av til hele måneder og kan kanselleres månedlig.
7.9 Brukeren er ansvarlig for å avinstallere App/Modul/Tema.
7.10 Når en App tilbys med en 14 dagers eller 30 dagers prøveperiode, vil Bruker ikke bli fakturert for å prøve den ut gjennom denne 14/30 dagers prøveperioden. Dersom Bruker ikke kansellerer/avinstallerer programmet før utgangen av prøveperioden og og derfor forlenger ut over prøveperioden, vil Bruker begynne å bli fakturert. Når Bruker har kansellert hans/hennes engangs gratis prøveversjon av en App, vil Brukerens nettbutikk ikke lengre ha anledning til å prøve ut denne App'en gratis.

Oppsummert,

Dette er hva bruker betaler

Artikkel 8 SEOshop tjenester

8.1 For å sikre nettverkstrafikk og nettverkets integritet, at de ulike tjenestene opererer sammen samt datasikkerhet, gjør SEOshop regelmessig vedlikehold på sine systemer. Dette kan føre til midlertidig suspensjon eller begrensning av tjenester, hensyntatt interessene til Bruker, i den grad objektive grunner rettferdiggjør dette. SEOshop skal så langt det er mulig utføre vedlikeholdsaktiviteter i tider med mindre internett-trafikk. Hvis lengre perioder med midlertidige forstyrrelser eller restriksjoner av tjenester er nødvendig, skal SEOshop informere Bruker i forkant om omfanget og varigheten, i den grad slikt er objektivt mulig under de gitte omstendigheter, og dette ikke medfører ytterligere forsinkelser.
8.2 Valget av teknisk infrastruktur gjøres av SEOshop. SEOshop kan erstatte brukt infrastruktur, tjenester eller tredjeparter / leverandører, samt maskinvare og programvare til enhver tid. Bruken av en bestemt infrastruktur, tjeneste eller tredjepart/leverandør eller spesiell maskin- eller programvare gjelder bare dersom dette er eksplisitt beskrevet i avtalen.
8.3 SEOshop er berettiget til å endre alle tjenester, hensyntatt en rimelig varslingstid. Dersom Bruker ikke kommer med innsigelse innenfor en rimelig tid fastsatt av SEOshop, trer endringen automatisk i kraft.
8.4 I den grad faste IP-adresser blir gjort tilgjengelig, forbeholder SEOshop seg retten til å endre IP-adressen som er tilordnet Bruker, hvis dette er nødvendig av tekniske eller andre årsaker.
8.5 I den grad det er nødvendig og rimelig skal Bruker samarbeide om en endring, for eksempel å legge inn innloggingsdata på nytt eller slå av sine systemer.
8.6 SEOshop forbeholder seg retten til å begrense omfanget av innkommende og utgående email trafikk. SEOshop har rett til å slette alle e-postmeldinger på email kontoer som den har gjort tilgjengelig for Bruker a) Når Bruker har lastet ned emailene, b) Når de er blitt videresendt ifølge instruksjonene fra Bruker og c) en lagringsperiode på 60 dager er utløpt. Nevnte bestemmelser for e-postmeldinger gjelder ikke for dedikerte eller virtuelle servere, der lisenshaveren driver sin egen e-postserver.
8.7 SEOshop har rett til å sende emailer til Bruker.
8.8 SEOshop har rett til å blokkere eller å avvise en e-post til Bruker hvis det er grunn til å tro at den inneholder skadelig programvare (virus, ormer, trojaner etc.), har feil avsender informasjon, har blitt kryptert eller når det er uønsket kryptert kommersiell kommunikasjon (spam).

Oppsummert,

Dette beskriver tjenestene til SEOshop

Artikkel 9 Domene registrering.

9.1 Når det gjelder registrering av domener skjer det direkte mellom Bruker og den bevilgende myndighet eller registraren. SEOshop initierer registrering av domener i sammenheng med en avtale om levering av tjenester til Bruker, så langt SEOshop selv ikke er en registrar for toppnivådomene (TLD).
9.2 Ulike organisasjoner registrerer og administrerer toppdomener. Ulike vilkår og betingelser gjelder for alle TLD. Bruker forplikter seg til å overholde ulike organisasjoners vilkår og betingelser.
9.3 Nødvendige data for registrering av toppnivådomener videresendes i en automatisk prosess til berørte myndigheter. Bruker kan bare anta at tjenesten er innvilget når den er gjort tilgjengelig under ønsket domene. Ingen garanti kan gis for at ønsket eller bestilt domene blir innvilget.
9.4 Dersom, hensyntatt vilkår for registrering av domene eller andre betingelser, dataene som legges inn ser ut til å være feil og SEOshop er ute av stand til å kontakte Bruker, har SEOshop rett til å ha domenet slettet.

Oppsummert,

Du må registrere ditt eget domene

Artikkel 10 Kreditter & SMS tekst meldinger

10.1. Bruker kan kjøpe SMS-kreditt i SEOshop's back office hvis Bruker har en gyldig avtale om bruk av programvaren.
10.2 Hver kreditt tilsvarer € 0,01.
10.3 Minimumsbestilling for kreditt er € 10,00.
10.4 Prisene er eks MVA og relaterte kostnader nevnes alltid direkte i sammenheng med tjenesten.
10.5 Det er gratis å motta tekst meldinger fra SEOshop.
10.6 Betaling av innkjøpte kreditter vil bli gjort gjennom en av betalingstjenestene som er valgt av SEOshop. Kreditt må være kjøpt og betalt før SMS-tjenesten kan brukes (SMS forhåndsbetalt kreditt)
10.7 En bruker kan sende tekstmeldinger med sitt eget mobilnummer som vises som avsender. Dette telefonnummeret må forhånds konfigureres i SEOshop sitt backoffice.
10.8 Dersom brukeren benytter 'SEOshop.nl' som avsender, kan SEOshop informere mottakeren om hvem avsenderen av tekstmeldingen var, hvis etterspurt legalt basert på personvernlovgivningen.
10.9 SEOshop har rett til å avvise besøkende og brukere, samt å fjerne brukere når klager mottas eller når tjenestene misbrukes.
10.10 Kjøpte SMS-kreditt kan ikke innløses i kontanter. Ved utløpet av lisensavtalen, vil kreditter utløpe.
10.11 Kreditter kan ikke overføres til en annen konto enn den som bestilte kredittene. Ingen rettigheter kan utledes fra kreditsaldo.

Oppsummert,

Dette beskriver SMS melding tjenesten

Artikkel 11 Forpliktelsene til bruker

11.1 Bruker aksepterer å oppgi alle data SEOshop etterspør på en mest mulig korrekt og fullstendig måte, samt raskt å oppdatere SEOshop om endringer.
11.2 Når bruker bytter fra annen plattform til SEOshop skal han sette opp redirects fra gamle URLs til nye URLs slik at SEO-verdien av gamle nettadresser er bevart.
11.3 Bruker aksepterer å oppgi korrekt kontonummer, identisk med kontonummer som bruker mottar penger fra Payment Service Provider på.
11.4 Bruker må ta sikkerhetskopier på andre media av alle data som sendes til SEOshop sine servere, som ikke allerede finnes på SEOshop sine servere. I tilfelle tap av data, skal Bruker igjen overføre datafiler til SEOshop's server kostnadsfritt.
11.5 Bruker aksepterer der hvor det er hensiktsmessig å samarbeide om registrering, overføring og sletting av domener, endre registreringer i databasene til bevilgende myndighet og endring av leverandører og registrarer.
11.6 Oppsigelser skal sendes gjennom SEOshop backoffice.

Oppsummert,

Bruker er forpliktet til å holde SEOshop oppdatert med korrekt informasjon

Artikkel 12 Tillatt oppførsel

12.1 Det er ikke tillatt for Bruker å bruke tjenesten, systemet og/eller diskplass for prosesser og/eller handlinger som strider mot gjeldende lovbestemmelser, retningslinjene for Advertising Code Commission (Reclame Code Commisssie), avtalen eller generelle vilkår. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, de følgende prosesser og handlinger:

  • Spamming: sending av store mengder uønsket e-post med samme innhold og/eller legge ut uønsket innhold i nyhetsgrupper av en melding med samme innhold i store mengder. Også inkludert er spam som er sendt gjennom annen leverandør med referanse til et nettsted, e-postadresse eller annen tjeneste på SEOshop ;
  • Krenke opphavsrettsbeskyttet materiale eller på annen måte opptre i strid med opphavsrettighetene til tredjeparter;
  • Gjøre tilgjengelig eller spre barnepornografi;
  • Seksuelle trusler eller trakassere personer på annen måte;
  • Hacking: Skaffe seg adgang til andre datamaskiner eller datasystemer på internett uten først å ha fått tillatelse ;
  • Enhver annen kriminell handling.

12.2 Hvis Bruker bryter eller det er mistanke om at han bryter en av reglene for oppførsel, har SEOshop anledning, basert på egen vurdering, å nekte bruken av tjenesten, å blokkere internettsider, å blokkere inn/ut bokser på e-postserveren og/eller til å helt eller delvis nekte tilgang til tjenesten .
12.3 Når det har blitt sannsynliggjort at rettighetene til tredjeparter har blitt brutt ved bruk av tjenesten, innholdet i en Internett-presentasjon, andre data som er lagret på en server hos SEOshop eller ved bruk av et domene som sådan, eller når det kan regnes som sannsynlig på grunnlag av objektive bevis for at lovens bestemmelser er overtrådt av domener eller innholdet i Internett-presentasjoner, kan SEOshop nekte bruken av tjenesten eller blokkere Internett-side(r) eller server(e), så lenge overtredelsen eller en konflikt mellom rettighetshaver og en tredjepart angående overtredelsen pågår.
12.4 Hvis den mulige overtredelsen er et resultat av et domene, kan SEOshop gjøre tiltak som gjør domenet utilgjengelig. I tilfeller der overtredelsen av et domene kan fastsettes på grunnlag av objektive bevis, kan SEOshop heve avtalen uten oppsigelsestid.

Oppsummert,

Dette beskriver reglene som bruker må forholde seg til.

Artikkel 13 Eksklusjon og force majeur

13.1 Tilgjengeligheten til SEOshop sine servere og til Internet's backbone utgjør et gjennomsnitt på minst 99,5% per kalenderår. Imidlertid kan begrensninger eller hindringer for levering av tjenester oppstår som ligger utenfor SEOshop's kontroll. Hvis SEOshop, som et resultat av disse begrensninger, hindringer eller andre former for force majeure ikke kan levere iht avtalen, har SEOshop rett til å suspendere gjennomføring av avtalen. Bruker har i et slikt tilfelle ingen rett til kompensasjon for skade eller kostnader.
13.2 Begrensninger, hindringer eller force majeure omfatter følgende: tekniske vilkår og betingelser for Internett utover påvirkning eller SEOshop, hindringer som følge av hardware og software Bruker benytter seg av eller forårsaket av Bruker's tekniske infrastruktur, forstyrrelser i strøm-tilførsel, streik, brann, ulykke eller sykdom hos ansatte, naturkatastrofer, Denial of Service-angrep, uforutsette problemer ved SEOshop og enhver annen omstendighet som ikke utelukkende er avhengig av SEOshop's vilje.

Oppsummert,

SEOshop er online 99,50% av tiden, men hendelser utenfor SEOshop's kontroll kan forårsake mer nedetid

Artikkel 14 Garanti og klage

14.1 SEOshop garanterer påliteligheten av tjenesten den leverer i henhold til hva Bruker i all rimelighet kan forvente basert på avtalen. Likevel, hvis feil oppstår på tjenesten som SEOshop leverer som et resultat av programmering og/eller designfeil, skal SEOshop reparere eller få defektene reparert, eventuelt tilby en fornuftig pris reduksjon basert utelukkende på SEOshop's eget skjønn og vurdering.
14.2 Defekter i sikkerheten til dataene som Bruker har lagret på systemene til SEOshop, defekter som følge av Bruker's egne handlinger eller av andre brukere eller Internett-brukere, som en følge av endringer i oppringte numre, påloggingsprosedyrer, konto, og/eller e-postadresser eller andre endringer, faller utenfor garantien og er for Bruker's egen regning og risiko.
14.3 Bruker må nøye kontrollere leverte tjenester umiddelbart etter aktivering for å unngå å miste retten til å klage og /eller garanti-bortfall.
14.4 Klager gir ikke Bruker rett til å holde tilbake betaling.

Oppsummert,

SEOshop reparerer bare bestemte typer feil og/eller defekter

Artikkel 15 Betalinger

15.1 Lisenskostnaden skal forskuddbetales for hver periode.
15.2 Fakturaer skal betales innen 14 dager etter fakturadato. Bruker kan betale med kredittkort eller ved direkte belastning. Fullmakten til å belaste fra kredittkort eller direkte belastning gjelder alle forfalte beløp i henhold til avtalen.
15.3 For hvert mislykket forsøk på å belaste kredittkort eller direkt debit, er lisenshaveren ansvarlig for å betale en administrasjonskostnad på € 20 til SEOshop.
15.4 SEOshop har til enhver tid rett til å kreve full eller delvis betaling på forhånd og/eller skaffe sikkerhet for betaling på annen måte.
15.5 SEOshop legger ut en elektronisk faktura i Kunde Logg inn for hver betaling. Videresending av faktura i form av e-post er gratis.
15.6 Når satsene for registrering av domener eller andre tjenester fra tredjepart endres, har SEOshop rett til å regulere Bruker's priser tilsvarende.
15.7 Hvis betaling ikke er mottatt i tide, kan Bruker belastes med en strafferente på 1,5% av fakturabeløpet per måned, beregnet fra forfallsdato og frem til den dagen betalingen har funnet sted.
15.8 Alle kostnader knyttet til innkreving av utestående er for regning av Bruker. Inkasso kostnader påløper etter gjeldene satser.
15.9 Bruker fraskriver seg retten til ethvert gjensidig mellomværende som har forfalt.
15.10 Hvis lisensavgiften ikke er betalt på tid og/eller det fulle utestående er mottatt, har SEOshop rett til å nekte Bruker tilgang til tjenesten, blokkere internet sider benyttet for tjenesten og til å blokkere til tjenesten.
15.11 SEOshop gir Bruker mulighet for å betale lisensavgift 6, 12, 24 eller 36 måneder på forskudd.
15.12 Lisensavgift skal omfatte, i tilfelle av forskuddsbetaling, alle tjenester som kjøpes inn i prøveperioden.
15.3 Tjenester / Apps / moduler / Temaer som er kjøpt etter demo-perioden vil bli fakturert månedlig.
15.4 Dersom Bruker vurderer å avbryte direkte belastning, må Bruker konsultere SEOshop før dette gjøres.

Oppsummert,

Dette er hvordan bruker skal betale

Artikkel 16 Råd

16.1 Alle råd, meldinger og uttaleleser som gis av SEOshop vedrørende blant annet egenskapene til de tjenestene som tilbys av SEOshop er helt uforpliktende og ikke-bindende. SEOshop gir ingen garantier.
16.2 SEOshop er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, uansett form og uansett grunn som følge av informasjon og/eller råd SEOshop har gitt. Bruker holder SEOshop skadeløs mot alle krav fra tredjeparter, med mindre det er en forsettlig handling eller grov uaktsomhet på vegne av SEOshop.

Oppsummert,

Råd som SEOshop gir innebærer ingen forpliktelse

Artikkel 17 Ansvar

17.1 Utover det som er fastsatt i artikkel 13, har Bruker ingen krav mot SEOshop overhodet som følge av feil i eller i forhold til de tjenester som SEOshop har levert.
17.2 SEOshop er aldri ansvarlig for skader som følge av forstyrrelser i eller blokkering av (tilgang til) tjenesten eller internet, uvesentlig skade, følge-tap, tap av fortjeneste og alle andre følgeskader eller indirekte skader som følge av enhver art, med mindre det foreligger grov uaktsomhet eller en forsettlig handling på vegne av SEOshop.
17.3 Spesifiserte vilkår er ikke nøyaktige og kan ikke anses som en streng deadline. SEOshop er ikke ansvarlig i tilfeller hvor angitte vilkår overskrides.
17.4 I alle tilfeller hvor SEOshop har plikt til å betale erstatning, skal dette uansett aldri overstige lisensavgiften som Bruker har betalt de siste 12 månedene. Hvis skaden dekkes av SEOshop's ansvarsforsikring, skal kompensasjonen aldri overstige det som faktisk refunderes av forsikringsselskapet.
17.5 Ethvert krav mot SEOshop, med mindre SEOshop aksepterer dette, bortfaller 12 måneder etter at kravet har oppstått.
17.6 Bruker holder SEOshop skadeløs mot alle tredjeparts krav i forhold til gjennomføring av avtalen med SEOshop.

Oppsummert,

Unntatt for artikkel 13 har ikke SEOshop ansvar

Artikkel 18 Personvern

18.1 SEOshop respekterer personvernet til Bruker. SEOshop behandler Bruker's personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning og i henhold til personvernerklæringen som kan sees på nettsiden til SEOshop. Bruker aksepterer denne behandlingen av sine personlige data.

Oppsummert,

SEOshop aksepterer personvernet til Bruker

Artikkel 19 Avsluttende bestemmelser

19.1 Alle tvister mellom Bruker og SEOshop skal utelukkende avgjøres av domstol i Amsterdam, Nederland. SEOshop har rett til å henvise til domstol i Bruker's bosted/forretningssted.
19.2 Alle avtaler som SEOshop inngår er utelukkende underlagt Nederland's lovgivning."Betingelser" er oversatt fra nederlandsk. Ved ethvert avvik mellom den norske teksten og den nederlandske, er det den nederlandske teksten som gjelder. SEOshop, 2013

Oppsummert,

Tvister skal bringes inn for domstol i Amsterdam, Nederland